Style on your own
"fashions fade style is eternal" YVES SAINT-LAURENT
อ่านต่อ
15:00
Sun 09.12.2012
แฟชั่นและความงาม : Style on your own
หากเราจะพูดถึงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในชลบุรีแล้วล่ะก็ เชื่อ แน่ว่าหนึ่งในชื่อที่ทุกคนพูดถึงนั้นคงจะมี "สวนนงนุช"
อยู่ด้วยเป็นแน่ เพราะชื่อเสียงที่สั่งสมมานานจนเป็นที่รู้จักไปทั่วในเรื่องความงามของสวนพฤกษชาติหลากชนิด ตลอดจนความบันเทิงที่เพียบพร้อม ในด้านการให้บริการอย่างครบวงจร ส่งผลให้สวนนงนุชกลายเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างสูงประจำาภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียว สวนนงนุชเปน็สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านพฤกษ์ศาสตร์ที่ได้มกีารนำาเอา ไมด้อกและไม้ประดับทัง้จากภายใน และภายนอกประเทศมาบูรณาการ จัดสวน ตามแต่จะจินตนาการออกมา รวมไปถึงการจำลองเอารปูแบบแหลงท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งถูกบันทึกเอาไว้ว่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก มาจำาลองไว้ให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ชื่นชมกัน ณ สวนนงนุชพัทยา แห่งนี้ ได้อย่างน่าทึ่ง จนอาจจะนับได้ว่าเป็นดั่ง “สรวงสวรรค์บนดิน” เลยทีเดียวการรังสรรคท้ั์งหมดน้ีเกดิขึ้นจากแรงบันดาลใจของ คณุนงนุช ตันสัจจา เจ้าของ สวนนงนุช ผู้ซึ่งมีความชื่นชอบในเรือ่งของสวนไม้ดอกไม้และประดับอันสวยสด งดงาม
อ่านต่อ
15:00
Sun 09.12.2012
ท่องเที่ยว : หากเราจะพูดถึงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในชลบุรีแล้วล่ะก็ เชื่อ แน่ว่าหนึ่งในชื่อที่ทุกคนพูดถึงนั้นคงจะมี "สวนนงนุช"