anywhere last shot

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
anywhere เล่ม 1207
เครือ่งเทศ (น.) : ของหอมฉุนและเผ็ดร้อน ที่ได้มาจากพืช
ฉบับล่าสุด
Anywhere เล่ม 1304
Preview
0 KEEP
0 LOVES
COMMENT
anywhere
S
1926
469
329
OTHER ISSUE
Tags

เครือ่งเทศ (น.) : ของหอมฉุนและเผ็ดร้อน ที่ได้มาจากพืช กพืชหลากชนิดในดินแดน ตะวนัออก ชาวยุโรปค้นพบความมหศัจรรย์ ในกลิ่นรสของเครื่องเทศ และก่อให้เกิด ความต้องการมหาศาลซึ่งเป็นแรงผลักดัน ให้ออกเดินทางค่อนโลกเพื่อเสาะแสวงหา และเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์นการครอบครอง แหล่งผลิต จนเกิดความเปลี่ยนแปลง ครั้งประวัติศาสตร์ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการทหารในหลายประเทศ เนื้อหาจาก นิตยสาร Anywhere เล่ม 1207 หน้า 114 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ