anywhere environment

anywhere
S
1926
469
329
Tags

หูฉลาม...เมนูของคนล้าสมัย ขอปรบมือให้โรงแรมชั้นนำระดับโลกที่กล้าฝืนความต้องการของลกูค้ำสูงวัยเงิน หนาเพื่อเอาใจลูกค้ารุ่นใหม่และนักอุนรักษ์สิง่แวดล้อมด้วยกำรยกเลกิเมนหูฉลามเพื่อกำไรให้กับโรงแรมอย่างงดงามเสมอมา เนื้อหาจาก นิตยสาร Anywhere เล่ม 1205 หน้า 124 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ