GM ธันวาคม 2553

(1)
Share
เนื้อหานำมาจาก
GM เล่ม 389
เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งแรกของคุณตัน
ฉบับล่าสุด
GM Vol.404
Preview
1 KEEP
GM
1 LOVES
krusunee.tianpungwian
COMMENT
GM
S
2469
2731
1312
Tags

ช้อปแอนด์ชิม Nature Touch คู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ ในโอกาสต้อนรับปีกระต่าย บริษัท ทีทีแอนด์ที จากัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้าน โทรคมนาคมทุกรูปแบบและครบวงจรด้วยโครงข่ายที่ทันสมัยครอบคลุมทั่วประเทศ ได้จัดทาหนังสือช้อปแอนด์ชิม ฉบับอนุรักษ์ธรรมชาติ(Nature Touch) จานวน 100,000 เล่ม เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่สาหรับลูกค้า ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และผู้สนใจทั่วไป สุวิชาญ นิลอนันต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีทีแอนด์ทีจากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้เล็งเห็นถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเสมอมา เนื้อหาจาก นิตยสาร GM เล่ม 389 หน้า 137 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ