GM Brief

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
GM เล่ม 402
ฉบับล่าสุด
GM Vol.404
Preview
0 KEEP
0 LOVES
COMMENT
GM
S
2469
2731
1312
Tags

‘ไม่มีใครที่จะมาปิดกั้น อิสระในการทำสิ่งที่พวกเรารักได้’ ภาพของเส้นผมหลากสีที่เคยตั้งชี้เป็นทรงที่เรียกกันว่า ‘โมฮอว์ก’ ของเหล่าวัยรุ่น ชาวอินโดนีเซียผู้มีใจรักดนตรีพังค์ ที่ค่อยๆ ร่วงหล่นด้วยฤทธิ์ปัตตาเลี่ยนไฟฟ้า จากเหล่าผู้คุมที่สุดแสนเข้มงวด ในบางขณะอาจสร้างความสะใจให้ใครหลายๆ คน เพราะเห็นว่าคนเหล่านี้สมควรแล้วทีต้่องโดนเช่นนี้แต่ในขณะเดียวกัน เหตกุารณ์ที่ เกดิขึน้กส็ะท้อนให้เหน็แง่คิดอะไรหลายๆ อย่างในเรื่องความแตกต่าง เนื้อหาจาก นิตยสาร GM เล่ม 402 หน้า 42 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ