GM Mr.Manner

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
GM เล่ม 397
ฉบับล่าสุด
GM Vol.404
Preview
1 KEEP
GM
0 LOVES
COMMENT
GM
S
2469
2731
1312
Tags

ลองแนะนำวิธีเลือกกระเป๋ำให้เหมำะกับบุคลิกของคนใช้งำนหน่อยครับ โดยทั่วไปกระเป๋าที่ทำให้ผู้ชายดูดีมีอยู่ 4 แบบคือ กระเป๋าทรงบุรุษไปรษณีย์(Messenger) กระเป๋ารูปทรงคล้ายถุง(Tote) รูปทรงร่อนเร่พเนจร (Hobo)และกระเป๋ารูปทรงนักธุรกิจ (Attachécase)เป็นแบบที่พอดีไม่มากไม่น้อย และเสริมบุคลิกภาพได้เสมอ ส่วนการใช้ให้เหมาะกับบุคลิกภาพคงต้องพิจารณากันอย่างละเอียดว่า ลักษณะงาน หน้าที่หรือตำแหน่งเป็นอะไร และวัฒนธรรมธุรกิจนั้นๆ เน้นแฟชั่นและภาพลักษณ์แค่ไหนหากแนะนำอย่างรวมๆ แบบปลอดภัยไว้ก่อน ถือหรือสะพายแล้วไม่เก้อเขินไม่ดูเนิร์ด คือให้ถือกระเป๋าทรงบุรุษไปรษณีย์ ขนาดใหญ่พอ เนื้อหาจาก นิตยสาร GM เล่ม 397 หน้า 94 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ