GM 2000 คมคิดคนดนตรี

GM 2000
M
1298
292
203
Tags

UPDATE แผ่นเสียงเพลงไทย จากบทความข้างต้นก็พิสูจน์ได้ว่าในวงการเพลงทั่ว โลกสำหรับแผ่นไวนิลยังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ถึงแม้อัลบั้ม ใหม่จะออกน้อยลงกต็าม แต่เมือ่ใดทีท่างต้นสังกัดนำอัลบัม ที่ได้รับความนิยมมาผลิตเป็นแผ่นไวนิล ก็มักจะได้รับการ ตอบรับจากแฟนเพลงอยู่ดี หลงัจากในเมอืงไทยได้เลิกผลิตแผ่นเสียงไปประมาณ 1