iDesign Cover Story

iDesign
S
2840
1761
411
Tags

Design next ท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป วิถีชีวิตของคนไทยเราก็ได้แปร เปลี่ยนตามไปด้วย และสิ่งที่ได้รับผลกระทบตามมาก็คือรูปแบบและ ความหมายของงานออกแบบที่ถูกปรับเปลี่ยน เพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้ใช้มากขึ้นเรื่อยๆ จากในอดีตที่งานออกแบบ อาจถูก นําไปเชื่อมโยงกับเรื่องของความงามและสุนทรียะเสีย เป็นส่วนใหญ่แต่ในปัจจุบัน คําจํากัดความของงานออกแบบ เนื้อหาจาก นิตยสาร IDESIGN เล่ม 112 หน้า 25 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ