iDesign Designer of the Month

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
iDesign เล่ม 105
MARC NEWSON THE PROBLEM SOLVER
ฉบับล่าสุด
IDESIGN เล่ม 131
Preview
1 KEEP
idesign
0 LOVES
COMMENT
iDesign
S
2840
1761
411
Tags

MARC NEWSON THE PROBLEM SOLVER "สิ่งที่เปšนแรงขับดันสําหรับผมในฐานะนักออกแบบคือ การรูŒสึกขุ‹นขŒองหมองใจกับขŒาวของไม‹ไดŒเรื่องรอบตัว เนื้อหาจาก นิตยสาร IDESIGN เล่ม 105 หน้า 32 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ