iDesign Exhibition

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
iDesign เล่ม 105
โครงการนทิรรศการ เลขไทย : รู้จัก - เขียนไม่ได้
ฉบับล่าสุด
IDESIGN เล่ม 131
Preview
1 KEEP
idesign
0 LOVES
COMMENT
iDesign
S
2840
1761
411
Tags

เลขไทย:รู้จัก - เขียนไม่‹ได้Œ - นึกไม่‹ถึง ? สำหรับคนที่อายุเกินเลขสามขึ้นไป เลขไทยเปšนสิ่งที่คุ้Œนหน้าคุ้นตาเป็šนอย่‹างดี ไม่‹ว่าจะเป็šนตามแบบเรียน สิ่งของในชีวิตประจำวัน แต่‹ในปัจจุบัน การคงอยู่‹ของเลขไทยกลับลดน้Œอยถอยลง จนเรียกว่าแทบจะสูญพันธุ์ไปเลย และที่ยังคงอยู่ก็ถูกมองข้าม เพิกเฉย มองไม่‹เห็นถึงความสำคัญ เยาวชนกลุ่มหนึ่งได้สังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ และตั้งคำถามถึงความเป็นมาเป็นไปของเลขไทย สุดท้ายแล้ว ความพยายามในการตามหาคำตอบของพวกเขาก็ทำให้พวกเขาได้รู้จักกับเพื่อนเก่าที่มีชื่อว่า เลขไทย อย่างลึกซึ้ง และในขณะเดียวกัน มันก็ทำให้พวกเขาเข้าใจความเป็นไทยในตัวเองด้วยเช่นกัน เนื้อหาจาก นิตยสาร IDESIGN เล่ม 105 หน้า 40 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ