iDesign Award

(0)
Share
เนื้อหานำมาจาก
iDesign เล่ม 105
DESIGN PLUS AWARD 2011 Messe Frankfurt
ฉบับล่าสุด
IDESIGN เล่ม 131
Preview
1 KEEP
idesign
0 LOVES
COMMENT
iDesign
S
2840
1761
411
Tags

DESIGN PLUS AWARD 2011 Messe Frankfurt ผู้ดําเนินการจัดงาน ISH ในกลุ่มของอุปกรณ์ห้องนํ้า อุปกรณ์ ที่ใช้ในอาคารต่างๆ พลังงาน เทคโนโลยีของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความร้อน และกลุ่มอุปกรณ์พลังงานทดแทนที่ใช้ในอาคารและบ้าน รวมกับหนึ่งในผู้ชํานาญ การจดัประกวดรางวลัชัน้นําอย่าง The German Design Council (Rat für Formgeburg) จัดการประกวด Design Plus Award เนื้อหาจาก นิตยสาร IDESIGN เล่ม 105 หน้า 44 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ