กุลสตรี Advertorial

(1)
Share
เนื้อหานำมาจาก
กุลสตรี เล่ม 989
สุขภาพดีเริ่มต้นที่ อาหาร ลด หวาน มัน เค็ม
ฉบับล่าสุด
KULLASTREE เล่ม 1032
Preview
1 KEEP
Kullastree
1 LOVES
krusunee.tianpungwian
COMMENT
กุลสตรี
S
2585
2849
2558
Tags

สุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหาร ลด หวาน มัน เค็ม ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง เพิ่มมากขึนเรื่อยๆโดยส่วนใหญ่จะเกิดกับกลุ่มคนทีบริโภคอาหารเกินความต้องการของร่างกายและเป็นอาหารที่มีรส หวานมันเค็ม มากเกินไป รวมทัง้การขาดการออกกำลังกาย แต่โรคต่าง ๆ เหล่านี้สามารถป้องกันได้โดยเริ่มที่เรากินอาหาร ‘ลด หวาน มนั เค็ม’ เนื้อหาจาก นิตยสาร กุลสตรี เล่ม 989 หน้า 12 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ