คิด Creative Thailand สิงหาคม 2555

(1)
Share
เนื้อหานำมาจาก
คิด Creative Thailand เล่ม 35
สิงหาคม 2555
1 KEEP
TCDC
1 LOVES
krusunee.tianpungwian
COMMENT
คิด Creative Thailand
M
2148
1074
356
Tags

Innovative House จากวิกฤตการณ์อาหารของโลก และสถานการณ์ของบ้านเรา ทำให้หลายคนตั้งเริ่มตั้งคำาถามถึงทางออกของ ภาวะความขาดแคลนที่เกิดข้ึน การยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือจากนวัตกรรม หรือเสียงจากวิถีด้ังเดิมจะเป็นทางออกที่ ถูกต้อง Innovative House นำาเสนออีกหนึ่งทางเลือกสำาหรับผู้บริโภค และเปิดมิติใหม่สำาหรับความหมาย ของคำาว่า “อาหารเลี้ยงโลก” เนื้อหาจาก นิตยสาร TCDC เล่ม 35 หน้า 30 เมกาซีสแควร์คัดสรรเนื้อหาบทความที่น่าสนใจ จากนิตยสารและแหล่งข่าวชั้นนำ